Home

Vedtægter Foreningen Ungradio af 2012


Vedtægter for Ungradio af 2012 / Partyzone Radio

 

 • 1. Navn, adresse og formål

Stk. 1 Foreningens navn er Ungradio af 2012. I daglig tale Partyzone Radio

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Albertslund kommune.

Stk. 3 Partyzone Radio er en upolitisk, ikke religiøs non-kommerciel lokalradio, hvis

formål er, at virke for lokalradio drift i Albertslund  kommune ved at udsende kulturelle, oplysende og underholdende programmer indenfor den elektroniske musikkultur i Storkøbenhavn.

 

 • 2. Medlemskab

Stk. 1 Som medlem af Partyzone Radio kan optages borgere hjemmehørende som udgangspunkt i Albertslund kommune samt borgere fra omegnskommuner.

Stk. 2 Indmeldelse og evt. udmeldelse sker ved henvendelse til Partyzone Radio,

medlem@partyzone.nu.

Stk. 3 Medlemskab ophører automatisk ved kontingentrestance eller manglende aktivitet.

 

 • 3. Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er radioens øverste myndighed.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, senest den 15. april. Indkaldelse sker via radioens platforme.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter datoen og sørger for indkaldelsen.

Stk. 4 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden

i hænde senest 8 dage før.

Stk. 5 Dagsordenen skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg (i h.t. § 4).
 9. Eventuelt.

Stk. 6 Stemmeret på generalforsamlingen har enhver, der i mindst 1 måned har været medlem af Partyzone Radio. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen derom og samtidig fremlægger de forslag, der ønskes behandlet.

Stk. 8 Varslet for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling meddeles på samme

måde som til ordinær generalforsamling.

Stk. 9 Enhver generalforsamlings afgørelse træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal foregå skriftligt, dersom et

enkelt medlem forlanger det.

Stk. 10 Over generalforsamlingens forhandlinger føres der et beslutningsreferat,

der underskrives af dirigenten og referenten.

 

 • 4. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 3 medlemmer valgt på

generalforsamlingen samt en styregruppe.

Stk. 2 Formand og 1 menigt medlem vælges for 2 år ad gangen i lige år.

Stk. 3 Kasserer og næstformand vælges for 2 år ad gangen i ulige år.

Stk. 3.1 Kasseren skal ikke være en del af bestyrelsen.

Stk. 4 2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 5 1 revisor vælges for 1 år ad gangen, hvert år.

Stk. 6 Genvalg kan finde sted.

Stk. 7 Valgbar til bestyrelsen er enhver, der i mindst 3 mdr. har været medlem af foreningen.

Stk. 8 Generalforsamlingen vælger formand og kasserer, bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv.

Stk. 9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal af medlemmerne er tilstede.

Stk. 10 Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal og der skal føres beslutningsreferat over møderne.

Stk. 11 Formanden eller næstformanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel, bilagt dagsorden.

Stk. 12 Bestyrelsen er ulønnet.

Stk. 13 En styregruppe varetager den daglige ledelse af radioen.

Stk. 14 Styregruppen udpeges af bestyrelsen.

 

 • 5. Økonomi

Stk. 1 Årsregnskabet, som følger kalenderåret, afleveres til den af generalforsamlingen valgte revisor senest den 15. februar.

Stk. 2 Efter generalforsamlingen indsender bestyrelsen årsregnskab, budget for

indeværende år og næste års budgetoverslag til Halsnæs Kommune,

dog senest den 1. maj.

Stk. 3 Radioens indtægter fremkommer fra medlemskontingenter, gaver, sponsorater og kommunalt tilskud samt midler fra Kulturministeriet.

Stk. 4 Bestyrelsen er bemyndiget til på foreningens vegne, om nødvendigt, at kunne

ansøge banken. om evt. kassekredit eller lignende.

Stk. 5 Foreningens bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen

indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter alene med sin formue.

 

 • 6. Vedtægtsændring

Stk. 1 Ændringer i radioens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen.

 

 • 7. Ophør

Stk. 1 Partyzone Radio kan ophæves efter indstilling fra bestyrelsen eller såfremt 2/3 af

radioens medlemmer retter skriftlig henvendelse herom til formanden.

Stk. 2 Forslaget om ophævelse forelægges herefter den førstkommende

generalforsamling, hvor det skal vedtages af 2/3 af de mødte medlemmer,

samt igen ved simpel stemmeflerhed på en efterfølgende ekstraordinær

generalforsamling.

Stk. 3 Den generalforsamling, der træffer afgørelse om radioens ophævelse,

tager samtidig bestemmelse om anvendelse af radioens midler til

kulturelle formål i Albertslund Kommune.

 

 • 8. Tegningsret

Stk. 1 Foreningens tegnes af formanden og kassereren i forening.  Ved en af disses forfald træder  næstformanden i stedet. De tegningsberettigede kan efter bestyrelsens bestemmelse meddele fuldmagt til medlemmer af foreningen, der varetager aktiviteter.

 

Vedtægterne er sidst ændret på ekstraordinær generalforsamlingen d. 1. marts 2017

 

Bestyrelsesoversigt 1. marts 2017:

Formand

Marc Cano
3320 Skævinge

 

Næstformand

Dennis Fuller Møller
2680 Glostrup

Menigt medlem

Jannick Skov Bahle
2620 Albertslund

Økonomi:

Kassere
Dennis Skoglund
2680 Solrød

Tilsyn:

Slots og Kulturstyrelsen samt Radio og TV Nævnet er tilsynsførende.

Revision:

Revision og Data
Lyngbyvej 225
2900 Hellerup